HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De huisregels van het Hilversum Business Center (hierna te noemen HBC), kunnen periodiek worden gewijzigd.

ABONNEMENTEN

 1. Toegang voor gebruikers tot het HBC is, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tenzij schriftelijk vooraf door een handelingsbevoegde van het HBC is bevestigd, dat hiervan voor een specifieke situatie wordt afgeweken.
 2. HBC biedt het gebruik van vestigingsadres, WIFI, toegang tot de algemene ruimten van het HBC en gebruikmaking van de aanwezige bureaus / werkplekken in de algemene ruimten (op basis van beschikbaarheid). Voor het gebruik van bijkomende diensten (o.a. post doorstuur service, het maken van afspraken, e.d.) zal een bijkomende vergoeding worden gevraagd.
 3. Abonnementen zijn persoonsgebonden en zijn op geen enigerlei wijze overdraagbaar. HBC en haar medewerkers zijn gerechtigd om gebruikers te vragen zich te legitimeren. Bij misbruik, wordt aan de gebruiker drie (3) dan geldende maandtarieven per overtreding in rekening gebracht.

HILVERSUM BUSINESS CENTER

 1. De gebruiker dient alle door haar/hem gebruikte onderdelen van het HBC, de uitrusting en het interieur goed te behandelen. Het is de gebruiker niet toegestaan enig onderdeel daarvan te verwijderen, mee te nemen en/of te veranderen.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan eventuele gangdeuren, uitgangsdeuren of verbindingsdeuren tussen gangen tijdens of na kantooruren, open te laten staan. Gangen, zalen, liften en trappen, dienen door de gebruiker vrij van obstakels te worden gehouden en slechts voor het naar binnen komen en buiten gaan, te worden gebruikt. De gebruiker kan gemeenschappelijke ruimtes slechts met de goedkeuring van HBC gebruiken en dient deze ruimtes te allen tijde netjes en aantrekkelijk te houden.

GEDRAG

 1. De werknemers en gasten van de gebruiker, dienen zich zakelijk te gedragen. Het geluidsniveau dient op een zodanig niveau te worden gehouden, dat andere gebruikers hierdoor niet worden gestoord of geïrriteerd. De gebruiker dient zich tevens te houden aan de aanwijzing van (de medewerkers van) HBC, omtrent de beveiliging, sleutels het parkeren en ander voor alle gebruikers geldende aangelegenheden.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HBC, bedrijfsactiviteiten in de zalen, de receptieruimte of enige andere ruimte dan het aangewezen kantoorvergaderruimte, uit te oefenen.
 3. Het is de gebruiker niet toegestaan dieren in het gebouw mee te nemen. Daarvan uitgezonderd, gecertificeerde geleide dieren die uitsluitend binnen het kader van een dergelijke certificatie, worden gebruikt.
 4. Colporteren, werven en venten, zijn binnen het gebouw verboden. Het is de gebruiker niet toegestaan, andere gebruikers voor enige zakelijke of ander doel te benaderen zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van HBC te verkrijgen.
 5. Alle zaken die toebehoren aan de gebruik of een werknemer, vertegenwoordiger of genodigde van de gebruik, zijn uitsluitend voor risico van een dergelijke persoon. HBC is niet aansprakelijk voor enige schade of diefstal of verduistering daarvan.
 6. Roken is in elke ruimte, t.w.: gemeenschappelijke ruimtes, kantoorruimten, vergaderruimte verboden.
 7. Het is de gebruiker of de bestuurders, directeuren, werknemers, aandeelhouders, partners, agenten, vertegenwoordigers, opdrachtnemers, klanten of genodigden van gebruiker, verboden deel te nemen aan enige vorm van verbale of fysieke pesterij of belediging van gebruikers, genodigden of anderen die op de een of andere wijze betrokken zijn binnen het HBC.